KEF Privacybeleid

Privacybeleid

KEF Privacybeleid

Privacybeleid

KEF Privacybeleid

Privacybeleid

Bijgewerkt op 3 oktober 2023
Privacy is altijd de eerste prioriteit van KEF, om de rechten en persoonsgegevens van onze klanten te beschermen. Dit Privacybeleid ("Beleid") verklaart de verwerking van persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens die betrekking hebben op elk individu in verband met de omgeving van KEF, die onder meer maar niet uitsluitend onze producten, website, mobiele applicatie, winkelbezoeken, interactie op social media platforms, SMS en fysieke locaties omvat, zoals een beursstand en winkel ("Omgeving van KEF" of "Middelen van KEF").  Deze omgevingen worden beheerd door GP Acoustics International Limited en/of samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "KEF", "wij", "ons" of "onze"), zoals vermeld in paragraaf 15 van dit Beleid.

KEF verplicht zich tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waarbinnen wij opereren, en wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken. In dit Beleid worden de algemene voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens uiteengezet, terwijl aanvullende voorwaarden voor toegang en gebruik voor specifieke regio's worden vermeld in paragraaf 16 van dit Beleid.

Wij zullen ons Privacybeleid voortdurend blijven herzien en onze privacycontrolemaatregelen controleren om de persoonsgegevens te beschermen met de verzekering van het recht van de betrokkene. Daarom behouden wij ons het recht voor om de bepalingen van dit Beleid te allen tijde te herzien en te wijzigen.  Klanten wordt geadviseerd om dit Beleid van tijd tot tijd door te nemen.  Wij zullen ook de betreffende klanten via mogelijke kanalen op de hoogte brengen van de wijzigingen die zijn aangebracht in het Beleid met de mogelijkheid om hun toestemming voor het Privacybeleid in te trekken.

1. UW RECHT ALS BETROKKENE

U kunt uw recht uitoefenen om te weten of wij uw persoonsgegevens bewaren, welk type persoonsgegevens wordt bewaard en verzoeken om toegang tot, correctie van, of verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Wij zullen u een antwoord geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. KEF kan weigeren dergelijke informatie te verstrekken in beperkte omstandigheden onder de toepasselijke lokale wetgeving. U mag dergelijke verzoeken indienen of contact met ons opnemen via de in paragraaf 15 vermelde contactgegevens.
 • toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, waarvoor wij een redelijke vergoeding kunnen vragen om aan uw verzoek te voldoen;
 • onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren;
 • alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwijderen;
 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in laten trekken (het intrekken van uw toestemming kan echter gevolgen hebben voor uw toegang tot en gebruik van onze App en/of Website); of
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door ons beperken of er bezwaar tegen maken,
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit indien wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving(en) schenden.

U of uw gevolmachtigde kan via de in paragraaf 15 beschreven methodes een verzoek indienen tot recht voor een betrokkene. Houd er rekening mee dat om uw verzoek te behandelen, u of uw gevolmachtigde voldoende gegevens moet verstrekken waarmee we uw identiteit en verzoek redelijkerwijs kunnen verifiëren. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot e-mailadres, naam, kopie van documenten ter bewijs van uw identiteit en aankoopgegevens, telefoonnummer. Indien u via een gevolmachtigde een dergelijk verzoek indient, hebben we ook de schriftelijke toestemming nodig of een kopie van de volmacht waarin dat recht wordt verleend. We zullen binnen het onder de geldende privacyregelgeving vereiste tijdsbestek op uw verzoek reageren en details verstrekken over het verwerkingsproces ten aanzien van verzoeken van betrokkenen.

Persoonsgegevens kunnen zich buiten de omgeving van KEF bevinden die geen eigendom is van of die niet wordt beheerd door KEF, d.w.z. derden zoals beschreven in paragraaf 9. Om uw recht als betrokkene uit te oefenen, moet u mogelijk ook contact opnemen met de betreffende derden. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 9 of neem contact met ons op via de in paragraaf 15 vermelde contactgegevens.

2. VERWERKING EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die een persoon individueel kunnen identificeren en omvatten, zonder beperking, naam, e-mail- en/of postadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, creditcardnummer, factureringsgegevens en/of overige contactinformatie.  KEF zal uw persoonsgegevens alleen verwerken, verzamelen en opslaan onder een van de volgende redelijke rechtvaardigingsgronden:
 • Toestemming: U hebt KEF uitdrukkelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan voor het aangegeven doel.
 • Uitvoering van een contract: KEF verwerkt, verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan of uitvoeren van een contract met u, mits u het contract hebt aanvaard en deze persoonsgegevens vrijwillig aan ons hebt verstrekt.
 • Gerechtvaardigd belang: Het is voor KEF noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan om het belang van KEF en een gelieerde derde partij redelijkerwijs te behartigen, onder voorbehoud dat dit niet zwaarder weegt dan uw fundamentele rechten en vrijheden.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen: Het is voor KEF noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan om te voldoen aan wettelijke/reglementaire verplichtingen van landen waar KEF actief is.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U WORDEN VERZAMELD EN HOE DAT PLAATSVINDT

Hieronder volgen de meest voorkomende situaties waarin wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen en opslaan, en door gebruik te maken van de website en/of app en/of het bezoeken van fysieke locaties van KEF, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens via de volgende middelen verzamelen, hoewel deze middelen niet uitputtend zijn:
 •  registratie om de app en/of website te gebruiken;
 • het browsen, gebruiken, aankopen van producten, aanmelden voor nieuwsbrieven van KEF via de app en/of website en/of anderszins gebruikmaken van de diensten van KEF via de app en/of website;
 • het bezoeken van KEF's verkooppunten en marketingcampagnes;
 • het bezoeken van de social media platforms van KEF, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de website, Facebook- of Instagram-pagina's van KEF en het creëren van door gebruikers gegenereerde inhoud op die platforms (zoals opmerkingen, discussies, likes, privéberichten, etc.);
 • het bezoeken van KEF’s social media platforms om met ons te communiceren over eventuele vragen;
 • het indienen van enquêtes en/of vragenlijsten (bv. via webformulieren op de website) en deelname aan verkoopacties;
 • registratie voor productgaranties en onderhoudsdiensten;
 • verzoeken om klantenservice of andere hulp op de app en/of website;
 • contact met ons opnemen via e-mail, post, fax of een ander communicatiemiddel. 
Voor elke verzameling van persoonsgegevens van een derde partij zal KEF ernaar streven zich te houden aan het privacybeleid van de betreffende derde partij en de toepasselijke lokale wettelijke vereisten.  Dit omvat ook de persoonsgegevens die worden verzameld op social media platforms, en KEF zal alleen die persoonsgegevens verzamelen en opslaan die wij van deze social media platforms mogen verzamelen.

U hebt het recht om het verstrekken van uw persoonsgegevens te weigeren; dit kan echter wel van invloed zijn op uw toegang tot overeenkomstige diensten en producten. Raadpleeg paragraaf 3.1 en 3.2 voor meer informatie.

3.1 PERSOONSGEGEVENS DIE RECHTSTREEKS VAN U ZIJN VERZAMELD

accordion open
Categorie Persoonsgegevens Verzamelkanalen Doel Rechtvaardiging
Lidmaatschap* , klantenservice en relatiebeheer Naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, woonadres, wachtwoord, aankoopgegevens, gebruiksgegevens, enquêteresultaten, klantenfeedback KEF-website
KEF-app
Fysieke locatie van KEF
Andere communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail, de socialmediakanalen en -pagina’s van KEF
Registreren, verifiëren en beheren van uw account op de app en/of website. Samenstellen, onderhouden en bijwerken van onze database van gebruikers op de app en/of website.* - Uitvoering van een contract*
- Toestemming*
Neem contact met ons op voor elke vorm van ondersteuning of klantenservice, zoals voor adressen van klanten. Klanten aftersalesdiensten of technische ondersteuning bieden voor onze producten en diensten. - Uitvoering van een contract
- Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Klantrelatiebeheer (zoals het uitvoeren van consumentenenquêtes) alsmede andere administratieve doeleinden die noodzakelijk worden geacht in het legitieme belang van de klant in verband met de app en/of website en/of de fysieke locaties van KEF. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Communicatie over wijzigingen in ons beleid of onze algemene voorwaarden (AV). Het opsporen, onderzoeken en voorkomen van activiteiten die in strijd kunnen zijn met ons beleid of onze AV. - Gerechtvaardigd belang
Online, aankoop en website-ervaring Naam, e-mailadres, creditcardgegevens, afleveradres, telefoonnummer, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID KEF-website*
Fysieke locatie van KEF
Het verwerken van uw inkooporders (hetzij op de website, de fysieke locaties van KEF of anderszins) en het zo nodig contact met u opnemen over uw inkooporders en de levering van de gekochte goederen. - Uitvoering van een contract
KEF-website Het faciliteren van uw inlogtoegang en -ervaring op de website, onder meer door het gebruik van cookies, zoals hierboven beschreven, bijv. uw ingelogde identiteit vaststellen en behouden, zodat u gemakkelijk op de website kunt surfen, er toegang toe hebt en houdt.* - Toestemming*
Het verkrijgen van verschillende soorten demografische informatie van onze website, die wij gebruiken om betere goederen en/of diensten aan te bieden, te controleren, aan te passen, te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Analyse en aanpassing van de ervaring
(zoals beschreven in paragraaf 7 en 8)
Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID KEF-website Het creëren van klantprofielen en het maken van analyses van activiteitsgegevens voor het gebruiken, controleren, aanpassen, verbeteren, onderhouden en optimaliseren van de KEF-omgeving en kwaliteit van goederen en dienstverlening. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Productondersteuning en -verbetering Naam, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopdatum, product-ID, verkoper, aankoopprijs, woonadres, apparaatinformatie, gebruikspatronen, geolocaties, enquêteresultaten, IP-adres, cookies, firmwareversie van de luidspreker, regio, beschrijving van gebruikersvragen, afbeelding, video, serienummer luidspreker, luidsprekerslogs, app-logs KEF-website
KEF-app
Fysieke locatie van KEF
Registreren voor productgarantie, onderhoudsdiensten voor producten en technische ondersteuning voor klanten. - Uitvoering van een contract
Vragen van klanten verzamelen, diagnoses stellen en feedback geven. - Toestemming
App- en productverbetering. - Gerechtvaardigd belang
Beheer van luidsprekersysteem MAC-adres luidspreker (om uw luidspreker te identificeren), KEF-ID KEF-luidspreker en -product Uitvoeren van analyses op de luidsprekers en producten van KEF om de veiligheid van het apparaat, de essentiële werking, de controle en het onderhoud te garanderen. - Gerechtvaardigd belang
Marketingcampagne
(zoals beschreven in paragraaf 5)
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten KEF-website
KEF-app
Fysieke locatie van KEF
Bijhouden van wedstrijden, competities en promoties, en het meedelen van een gewonnen prijs. - Toestemming
Ontvangst van update vanuit KEF die kan bestaan uit maar niet beperkt is tot promotie, korting en nieuwe producten. - Toestemming
Communiceren over uw account en het sturen van informatie over onze producten en diensten, alsmede over de functies van de Website. - Toestemming
Het doornemen, verbeteren en versterken van onze marketingstrategieën, reclame, promotiemateriaal en inhoud van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het formuleren en/of uitvoeren van marktanalyses en marktonderzoek, zoals interviews en focusgroepen. - Toestemming
Geolocatie en apparaatidentificatie
(zoals beschreven in paragraaf 6)
IP-adres (beperkt tot algemene locatie-identificatie), MAC-adres KEF-app Aanbieden van lokale muziekstreamingsdienst op basis van uw locatie. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Verbinding van KEF-apps met KEF-producten om het product te initialiseren en aan te passen. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Controle en automatische instelling van wifi-, kanaal- en stroominstellingen van KEF-apparaten op basis van uw locatie. - Nakoming van wettelijke verplichtingen
*Opmerkingen: Onderstreepte items in paragraaf 3.1 zijn niet van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Volksrepubliek China en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Volksrepubliek China. Raadpleeg paragraaf 16.3 voor meer informatie.

3.2 PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VAN DERDEN

accordion open
Categorie Persoonsgegevens Verzamelkanalen Doel Rechtvaardiging
Interactie met sociale media Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten De socialmediakanalen en -pagina's van KEF, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram, Line, WeChat, Weibo, Xiaohongshu #

JINGdigital #
Vragen beantwoorden via het socialmediaplatform; of communiceren met klanten die KEF bereiken via socialmediakanalen. - Toestemming
Lid worden, volgen, becommentariëren, plaatsen of delen van materiaal op het socialmediakanaal van KEF. - Gerechtvaardigd belang
Het bezoeken van de socialmediaplatforms van KEF met behulp van ‘creating user-generated content’ op die platforms. - Gerechtvaardigd belang
Campagnes van derden Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten Websites van derden, socialmediapagina’s en fysieke locaties Ontvangst van update vanuit KEF die kan bestaan uit maar niet beperkt is tot promotie, korting en nieuwe producten. - ­ Toestemming
Gegevens van zakenpartners (bijv. distributeur/e-franchise)  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten, factuurnummer, besteldatum Databank van zakenrelaties Productaankopen, -ondersteuning en -marketingactiviteiten voor betrokkenen die hun verzoeken via distributeurs/e-franchisenemers indienen. - Uitvoering van een contract
#Opmerkingen: Onderstreepte items in paragraaf 3.2 zijn alleen van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Volksrepubliek China en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Volksrepubliek China. Raadpleeg paragraaf 16.3 voor meer informatie.

4. VERWERKING EN VERZAMELING VAN NIET-PERSOONSGEGEVENS

“Niet-persoonsgegevens” omvatten geaggregeerde en/of automatische informatie die is verzameld over het gebruik van de middelen van KEF of over een groep of categorie gebruikers, waarvan de individuele identiteiten met de daarbij behorende identificeerbare informatie afzonderlijk zijn opgeslagen, en zijn vervangen door een automatisch gegenereerde ID ("KEF ID") om KEF ID-profielen te creëren voor verdere verwerking. KEF heeft zich redelijke inspanningen getroost om het gebruik en de overdracht van KEF ID-profielen te regelen, zoals toegangscontrole, encryptie en contractuele overeenkomsten, om te voorkomen dat personen aan de hand van deze Niet-persoonsgegevens kunnen worden geïdentificeerd. KEF verplicht zich met de grootst mogelijke inspanning te voorkomen dat een individu kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verzamelde Niet-persoonsgegevens, tenzij het legitieme belang van KEF of het belang van de betrokkene dit vereist. Wij en/of onze gegevensverwerkers (die namens ons niet-persoonlijk identificeerbare gegevens verwerken) kunnen ook niet-persoonsgegevens bewaren om activiteitenlogs te vormen en diagnostische gegevens kunnen automatisch worden verzameld wanneer u gebruikmaakt van de middelen en producten van KEF.  Het kan voor ons verplicht zijn om sommige van deze niet-persoonsgegevens te verzamelen om de goede werking van deze middelen en producten te waarborgen.

Aangezien deze worden beschouwd als niet-persoonsgegevens, voor zover de wetgeving van bepaalde rechtsgebieden dit toestaat, mogen wij bij het verzamelen, gebruiken en verstrekken van Niet-persoonsgegevens niet worden gehinderd of beperkt door dit Beleid. Om de behandeling en verwerking van persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben op een betrokkene transparant te maken, wordt hieronder de verwerking van niet-persoonsgegevens geïllustreerd.

4.1 VERZAMELDE NIET-PERSOONSGEGEVENS

accordion open
Categorie Niet-persoonsgegevens Verzamelkanalen Doel
Essentiële gegevens van het luidsprekersysteem (vereist voor de basisfunctionaliteit van de luidspreker) Temperatuur van het apparaat, energiebeheer van het apparaat, MAC-adres (om de luidspreker te identificeren), KEF-ID, firmware-versie, status firmware-update, productiebatch, regio

Naam van het apparaat, de geolocatie-informatie en andere unieke apparaatkenmerken van het apparaat dat toegang heeft tot de app en/of website, browsingvoorkeuren zoals regio, taalinstellingen, enzovoort en de gebruikte app-versie;
KEF-luidspreker Bewaking van de prestaties van het luidsprekersysteem en registratie van eventuele kritieke prestatieproblemen. Deze informatie helpt ons bij de productverbetering en klantenondersteuning. 
App-gebruikersgedrag (optioneel) KEF-ID, app-versie, firmware-versie luidspreker, MAC-adres luidspreker, regio, gebruikte bronnen door de tijd, inschakelduur luidspreker, volume-instellingen per bron, interactie met afstandsbediening, kleur, EQ-voorkeursinstellingen, luidsprekerinstellingen KEF-app Beter inzicht verschaffen in hoe onze gebruikers omgaan met onze luidspreker en app. Dit zal helpen om onze huidige app en ons toekomstige aanbod te verbeteren.
Algemene luidsprekersanalyse (optioneel) KEF-ID, firmware-versie, MAC-adres (om uw luidspreker te identificeren), gebruikte bronnen in de loop van de tijd, inschakelduur luidspreker, volume-instellingen per bron, interactie met afstandsbediening, kleur luidspreker, luidsprekerinstellingen KEF-luidspreker Beter inzicht verschaffen in hoe onze gebruikers omgaan met onze luidspreker. Dit zal helpen om onze huidige luidspreker en ons toekomstige productaanbod te verbeteren.
Ervaring met product en mobiele applicatie Aanpassing van applicaties zoals app-instellingen voor het startscherm, EQ-instellingen voor de luidspreker KEF-app Het opslaan en ophalen van voorkeursinstellingen voor aanpassingsfuncties van de KEF-app.
Informatie over uw gebruik van de app en/of website zoals maar niet beperkt tot de specifieke acties op de app en/of website, het aantal terugkerende of nieuwe bezoeken, statistieken over de bezochte en doorverwezen pagina's, een leesgeschiedenis van de pagina's die u hebt bekeken, gebruikte zoektermen en zoekresultaten, fout- en crashstatistieken, verkeersgegevens (zoals tijd en datum van toegang); KEF-app Het gebruik van de informatie in de logboeken van de luidspreker en/of de KEF-app als aanvulling op de bug rapporten die door de gebruikers worden ingediend en die door de ontwikkelaars worden gebruikt om bugs en crashes van de luidspreker en/of het product van KEF te behandelen en op te lossen.

5. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ DIRECT MARKETING

Wij zijn ook voornemens uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing, maar wij zullen dit niet doen zonder uw voorafgaande toestemming. Uw uitdrukkelijke toestemming voor direct marketing is voor ons verplicht om marketingmateriaal aan u te leveren.

Onze direct-marketingactiviteiten in het algemeen worden gedefinieerd als KEF Updates, die communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS, App-meldingen en/of andere mobiele communicatie-applicaties (zoals WhatsApp, WeChat en/of Line) kunnen omvatten over de omgeving van KEF en onze producten, diensten, nieuwsbrieven, evenementen, wedstrijden, enquêtes, aanbiedingen en promoties in verband met de door ons geleverde audio- en/of elektronische goederen en diensten.

Wanneer u zich voor het eerst registreert voor een account op de website en/of de app of wanneer u voor het eerst uw persoonsgegevens aan ons verstrekt op de fysieke locaties van KEF of via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, verzoeken wij u, indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, het selectievakje waarmee u zich kunt aanmelden voor onze nieuwsbrieven en/of direct-marketingactiviteiten, niet aan te vinken.

U kunt ook van gedachten veranderen en ons verzoeken u geen direct-marketingmateriaal/communicatie meer te sturen of uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken of te verstrekken voor direct-marketingdoeleinden door de opt-out/uitschrijfmogelijkheid te volgen die in ons marketingmateriaal wordt geboden of via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens. Wij zullen, zonder kosten voor u, binnen 7 werkdagen gehoor geven aan uw verzoek om ervoor te zorgen dat u niet wordt opgenomen in toekomstige direct-marketingpromoties.

6. VERWERKING EN VERZAMELING VAN BRONLOCATIEGEGEVENS

Bij toegang tot de bronnen van KEF kunnen locatiebepaling van het IP-adres of andere technologische middelen worden gebruikt om informatie over de huidige locatie van uw apparaat te bepalen en te verzamelen, mits de functie voor locatiebepaling op het apparaat is ingeschakeld. Deze geolocatiegegevens worden anoniem verzameld in een vorm waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De huidige locatie van uw apparaat wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen en wordt door de app en/of website gebruikt om u bepaalde inhoud te tonen die aan de betreffende locatie is gekoppeld, en om de eerste installatie van de producten van KEF te vergemakkelijken. De basis van uw locatie wordt verzameld op grond van bepaalde wettelijke vereisten in specifieke rechtsgebieden of wordt beschouwd als verplicht voor het leveren van KEF's diensten voor productgebruik.

Als u ervoor kiest om uw op locatie gebaseerde zoekopdrachten op te slaan in uw geschiedenis, slaan wij dergelijke informatie op onze servers op. Daarnaast wordt alleen een generieke locatie zoals land of regio verzameld met het doel zoals hieronder geïllustreerd:
 • Aanpassen en verstrekken van relevante informatie die op u betrekking heeft.
 • Uw browse-ervaring verbeteren.
 • Advertenties afstemmen op uw regio.
 • Uw vraag behandelen en klantenondersteuning bieden via onze regionale vertegenwoordiger.

Een klant kan er altijd voor kiezen om het delen van locatiegegevens te beperken door de functie voor het volgen van de locatie op het apparaat en/of de browser op elk gewenst moment uit te schakelen. Het uitschakelen van de locatiebepalingsfunctie heeft geen invloed op uw toegang tot of gebruik van de bronnen van KEF, maar kan leiden tot informatie en inhoud die minder relevant is voor uw locatie.

7. GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw mobiele apparaat wanneer u de app of website bezoekt, en zij registreren uw voorkeuren en acties wanneer u dezelfde app of website opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies om het gebruik van en het browsegedrag op de app en/of website te volgen, alsmede om het verkeer te monitoren, om de app te onderhouden en te verbeteren, en om uw browse-ervaring op de app en/of website aan te passen, te verbeteren en te optimaliseren om het gebruik daarvan te vergemakkelijken en/of handiger te maken. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

8. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ GEAUTOMATISEERDE VERWERKING 

Wij zijn voornemens uw gebruiksgedrag te verzamelen ten behoeve van automatische verwerking, met inbegrip van maar niet beperkt tot profilering en automatische besluitvorming. De automatische verwerking wordt gebruikt om het service- en productaanbod van KEF te optimaliseren en uw ervaring als klant te verbeteren.

Wanneer u onze app en/of website gebruikt, kunnen wij uw gebruiksgedrag verzamelen op basis van uw betrokkenheid bij verschillende elementen, zoals inschrijving op direct-marketingactiviteiten en aankoopfrequentie, en gebruiksprofielen creëren die geen individuele identiteiten met identificeerbare informatie bevatten. De geanalyseerde resultaten van uw gebruiksgedrag zullen ons helpen vorm te geven aan de manier waarop wij u een beter op u toegespitste online ervaring kunnen bieden.  

KEF hecht waarde aan uw voorkeur voor de wijze waarop u uw dienst wilt laten aanpassen.  U kunt ons verzoeken om uw gebruiksgedrag niet langer te gebruiken voor automatische verwerking via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens.

9. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS VAN/AAN DERDEN

KEF verplicht zich alle maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden. KEF wisselt geen persoonsgegevens uit, noch geeft zij deze door aan derden voor welk doel dan ook, inclusief direct marketing. Het delen, verkopen, overdragen, verstrekken, verhuren of verhandelen van persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen of met een wettelijke basis in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving, behalve om contractuele verplichtingen uit te voeren, inkooporders te vervullen, door ons gerechtvaardigd belang, onder de voorwaarde van KEF dat alle of vrijwel al onze activa worden verkocht/overgedragen aan een andere partij, of op verzoek van overheidsinstanties.

Met inachtneming van gerechtvaardigde en wettelijke gronden, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen van/aan derden en zullen wij u hiervoor alleen om toestemming vragen indien dit vereist is door uw lokale wetgeving. Deze partijen zullen uw persoonsgegevens alleen voor en namens ons verwerken zoals uiteengezet in dit Beleid of vereist door de lokale wettelijke vereisten en zullen uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Zij zijn ons een geheimhoudingsplicht verschuldigd en wij eisen dat zij contractueel overeenkomen om uw persoonsgegevens te bewaren, te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met dit Beleid en in overeenstemming met onze instructies. In alle omstandigheden waarin derden optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat naar het respectieve privacybeleid van die derden moet worden verwezen.

Hoewel de derden de persoonsgegevens alleen mogen verwerken zoals uiteengezet in paragraaf 3, kan er aanvullende verwerking en verzameling van persoonsgegevens plaatsvinden als de klant zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van verdere diensten van deze derden, waarvoor KEF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, aangezien wij geen controle hebben over hoe de derde uw persoonsgegevens zal gebruiken, verwerken of delen. Vandaar dat, indien een gebruiker op een andere manier gebruikmaakt van de diensten van derden dan het in paragraaf 3 vermelde doel, het ten zeerste wordt aangeraden om hun respectievelijke privacybeleid te lezen en goed te keuren, alvorens een verbinding te maken met de diensten van derden van KEF.

9.1 LIJST VAN DERDEN

accordion open
Categorie Persoonsgegevens Doel
Aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Financiële en boekhoudkundige doeleinden; behalen van het verwerkingsdoel zoals beschreven in paragraaf 3.
E-Commerce-platform en technologieleverancier Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialemedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Uitvoering van verkoopgerelateerde activiteiten en/of aanbieding van verkochte producten met het doel uw aankooporders te verwerken, te leveren, de marketingcampagnes uit te voeren, evenals alle andere doeleinden namens KEF zoals gespecificeerd in paragraaf 3 hierboven.
Voorschot en betaling
(mogelijke begunstigden: Klarna, Splitit)
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, creditcardgegevens, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Zorgdragen voor een betalingsregeling met afbetalingsopties via diensten voor de afwikkeling van inkooporders.
Opslag en logistiek bij derden Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. De levering regelen van de goederen die in de KEF-omgeving zijn gekocht.
Fraudepreventie
(mogelijke ontvanger: Signifyd)
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, creditcardgegevens, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Fraude of beveiligingsproblemen opsporen, voorkomen of aanpakken; bescherming van KEF tegen inbreuken.
Platform voor sociale media
(mogelijke begunstigden: Facebook, Apple, Line, Google, X (Twitter), enz.)
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. KEF-lidmaatschapsaccount of -app met dergelijke diensten van derden verbinden om in te loggen.
Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, controleren, aanpassen, verbeteren, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren.
Vragen behandelen/communiceren via een socialmediaplatform; Aansluiten bij en het volgen van het socialmediakanaal Sound of Life; opmerkingen of berichten plaatsen of het delen van materiaal op/vanaf het socialmediaplatform Sound of Life;
Bezoeken van socialmediaplatforms van Sound of Life met behulp van ‘creating user-generated content’ op die platforms.
Gebruikersauthenticatiedienst Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialemedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Verifieer uw identiteit op de app of website van KEF.
Analysetools voor gebruikersgedrag Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, controleren, aanpassen, verbeteren, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren.
Productreparatiedienst Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Verlenen van reparatiediensten en klantcontact voor follow-up en dienstverlening.
Uitbestede klantenservice Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, video, foto Bieden van klantenservicediensten om de vraag van de klant op te pakken.
Erkende dealer Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum Verkoop- en aftersalesdiensten voor KEF-producten.
Distributeurs Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum Beheer van de bevoorrading en distributie van KEF-producten, en verlening van klantenservicediensten.
Marketingbureaus en consultants Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten Het voeren van de marketingcampagnes van KEF; onze marketingstrategieën, reclames, promotiemateriaal en inhoud van de KEF-omgeving herzien, verbeteren en versterken.
Uitbestede applicatieverkopers Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten Het bieden van ondersteuning en onderhoud aan de app en/of website van KEF.
Domoticadiensten Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialmedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Sluit KEF-producten aan op home automation-toepassingen en/of -producten.
Opmerkingen 1: KEF zal zich maximaal inspannen om bovenstaande lijst te herzien en bij te werken volgens de nieuwste informatie over gegevensoverdrachten. Wijziging van dienstverlener/derden is mogelijk met inachtneming van informatiebeveiliging, het legitieme belang van de betrokkene en naleving van wettelijke vereisten.
Opmerkingen 2: Bovenstaande lijst is niet van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Republiek Korea en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Republiek Korea. Raadpleeg paragraaf 16.2 voor meer informatie.
Opmerkingen 3: Bovenstaande lijst is niet van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Volksrepubliek China en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Volksrepubliek China. Raadpleeg paragraaf 16.3 voor meer informatie.

10. PRIVACY VAN KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar of van personen die in het land waarin zij wonen nog niet meerderjarig zijn. Als u denkt dat wij onopzettelijk dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens, zodat wij onmiddellijk toestemming van de ouders kunnen krijgen of de informatie kunnen verwijderen.

11. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij nemen redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging. Fysieke kopieën van uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in afgesloten kasten op een veilige locatie met beperkte toegang.  Elektronische kopieën van uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die door ons en/of onze externe dienstverleners worden onderhouden, die zich op veilige locaties bevinden en worden beschermd door adequate maatregelen voor gegevensbeveiliging. Uw persoonsgegevens zullen in gecodeerde vorm worden opgeslagen achter een firewall die ontworpen is om toegang van buiten ons netwerk te blokkeren.

Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beveiligen zodra wij ze hebben ontvangen, kan geen enkele beveiligings- of encryptiemethode garanderen dat het informatie beschermt tegen hackers of menselijke fouten, en kan geen enkele transmissie van gegevens via het Internet of een ander openbaar netwerk de garantie bieden dat het 100% veilig is.

Onze website en/of app kan links/verbindingen naar websites/bronnen van derden bevatten, inclusief verbindingen naar externe muziekstreamingplatforms en audiocorrectieoplossingen via onze app. Deze links/connecties worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. KEF onderschrijft geen websites/bronnen van derden. Toegang tot andere websites/bronnen via de op onze website en/of app opgenomen links/connecties is op uw eigen risico. KEF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites/bronnen of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens of andere inhoud van die websites/bronnen. Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen van/naar derden tenzij anders beschreven in paragraaf 3.2 en 9, of in de regionaal geldende voorwaarden in dit Beleid (paragraaf 16). Wij raden u aan het privacybeleid te raadplegen van websites/bronnen van derden die u bezoekt.

12. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden en eventuele rechtstreeks daarmee samenhangende doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Wij zullen rekening houden met eventuele financiële regelgeving en wettelijke verplichtingen die ons verplichten de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, alsmede met de duur van uw gebruik van onze website en app. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doel van het lidmaatschap van KEF en in uw eigen belang. Indien u zich wenst uit te schrijven van onze website en/of app, uw persoonsgegevens wenst te wijzigen, bij te werken, te verwijderen, of indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken om u de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken, kunt u contact met ons opnemen via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens.

13. INTERNATIONALE OVERDRACHT EN LOCATIE VAN GEGEVENSVERWERKING

De informatie die wij verzamelen kan wereldwijd worden verwerkt en internationaal worden overgedragen. De landen die betrokken zijn bij de overdracht van persoonsgegevens, gewoonlijk in de vorm van informatieverwerkingsfaciliteiten, omvatten de EER (met inbegrip van een lidstaat van de EU), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore, Taiwan, Japan en Dubai, alsmede alle landen waar wij en de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van KEF gevestigd zijn. Daarnaast omvat de verwerkingslocatie ook de dienstverleners en andere derden met wie KEF informatie kan delen (zoals beschreven in paragraaf 9), die buiten het land van uw locatie gevestigd kunnen zijn. Tenzij de regionale voorwaarden in dit Beleid (zoals beschreven in paragraaf 16) anders bepalen, stemt u, wanneer u de bronnen van KEF opent of door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, in met de overdracht van uw persoonsgegevens aan onze faciliteiten buiten het land waarin u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.

De wetten ter bescherming van persoonsgegevens van de landen waar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn wellicht niet zo streng of uitgebreid als die in uw land, maar wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de bescherming van uw privacy te waarborgen en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid zijn uiteengezet. In ieder geval zal KEF passende contractuele maatregelen treffen, zoals standaardclausules voor gegevensbescherming en een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, om te waarborgen dat de betreffende KEF-entiteiten en derden een adequaat beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Beleid en zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving. Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor lokale gerechtelijke instanties om te voldoen aan toepasselijke lokale wetgeving.

14. UW VERPLICHTING OM UW TOEGANGSRECHTEN VEILIG TE STELLEN

Indien u een account registreert op onze website en/of app, bent u volledig verantwoordelijk voor het waarborgen en beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorderingen, verlies of schade als gevolg van een inbreuk op het voorgaande of enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

15. VRAGEN / CONTACT

Dit beleid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens door ons, waar de volgende entiteiten onder vallen:
 • GP Acoustics International Limited
 • GP Acoustics GmbH 
 • GP Acoustics (China) Limited
 • GP Acoustics (HK) Limited 
 • GP Acoustics (Taiwan) Limited 
 • GP Acoustics (UK) Limited 
 • GP Acoustics (US) Inc. 
 • KEF Japan Inc.

Als u vragen of klachten heeft , of als u uw persoonsgegevens wilt inzien of corrigeren of uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in ons bezit wilt intrekken, of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, zoals in paragraaf 1 is beschreven, kunt u contact opnemen met onze Data Manager via data@kef.com. U kunt ook contact met ons opnemen via:

Contactgegevens van KEF-entiteiten

GP Acoustics International Limited
9/F, Building 12W, Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong

GP Acoustics GmbH
Kruppstraße 82-100, 45145 Essen, Germany

GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone, Kent ME15 6QP, England, United Kingdom

GP Acoustics (US) Inc.
10 Timber Lane Marlboro, NJ 07746, USA
Tel.: 732-683-2356

GP Acoustics (China) Limited
深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T1栋14层

KEF Japan Inc.
1st floor, TFT Building East, 3-6-11 Ariake Koto-ku, Tokyo 135-0063 Japan

16. REGIONAAL PRIVACYBELEID

Raadpleeg dit gedeelte van het Beleid dat samen met de overige gedeelten van het Beleid van toepassing is indien u toegang hebt tot en gebruikmaakt van de omgeving van KEF binnen de volgende vermelde regio's:
 • de Europese Economische Ruimte ("EER") en het Verenigd Koninkrijk;
 • de Republiek Korea
 • de Volksrepubliek China
 • de Verenigde Staten, Californië
 • Japan

16.1. GEBRUIKERS UIT DE EER EN HET VERENIGD KONINKRIJK

accordion open
Paragraaf 16.1 van het Beleid is alleen van toepassing indien u onze website en/of app vanuit de fysieke locaties van KEF in de EER (inclusief een lidstaat van de EU) en het Verenigd Koninkrijk opent en/of die fysieke locaties bezoekt.  Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

GP Acoustics GmbH en/of GP Acoustics (UK) zijn verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van in de omgeving van KEF verzamelde persoonsgegevens van gebruikers.

16.1.1. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In paragraaf 3 beschrijven wij welke soorten persoonsgegevens wij van u verzamelen en beschrijven wij de doeleinden waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Deze vormen samen de grond voor verwerking. Daarnaast vermelden wij in dit deel de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens over u en wanneer u toegang krijgt tot en gebruikmaakt van de omgeving van KEF in de EER (inclusief een lidstaat van de EU) en het Verenigd Koninkrijk:

HET VOLGENDE IS IN HET LEGITIEME BELANG VAN KEF:
 • Verwerken van uw informatie zoals geslacht, geboortedatum, locatie, bedrijf, functie, opleiding, burgerlijke staat en interesses, wanneer u ervoor kiest om (een deel van) deze informatie aan ons te verstrekken, om inzicht te krijgen in de demografische gegevens van gebruikers van onze app en/of website en om uw account te verifiëren.
 • Verwerken van uw financiële informatie (inclusief rekeninginformatie en aankoopactiviteiten) om uw aankooporders uit te voeren en om fraude en andere illegale activiteiten op onze website en/of app te voorkomen.
 • Het gebruik van informatie over uw bezoeken aan, en gebruik van onze website en/of app (inclusief uw IP-adres, browsingvoorkeuren, apparaatinformatie, unieke apparaatidentificatoren, geolocatie-informatie en andere informatie over uw gebruik van de website en/of app), bezoeken aan de fysieke locaties van KEF en informatie die u ons verstrekt in enquêtes, vragenlijsten voor marketingonderzoek en/of focusgroepen waaraan u verkiest deel te nemen om uw ervaring op de website en/of app aan te passen, te verbeteren en te optimaliseren en om ons te helpen de website en/of app aan te bieden, te onderhouden, te optimaliseren en te verbeteren en uw ervaring op de fysieke locaties van KEF te verbeteren.
 • Toezicht te houden op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden op onze website en/of app en toezicht te houden op eventuele illegale activiteiten op onze website en/of app.
 • Het uitvoeren van een contract dat wij met u zijn aangegaan om u de informatie, producten of diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd of gekocht (of gewonnen, in het geval van prijsvragen, wedstrijden of promoties waaraan u hebt deelgenomen), met inbegrip van het nakomen van onze verplichtingen jegens u inzake onderhoudsdiensten en klanten- en/of technische ondersteuningsdiensten en aftersalesdiensten.
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan de wettelijke verplichtingen van KEF, zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • Waar nodig zullen wij uw toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot elektronische marketingcommunicatie, zoals beschreven in paragraaf 5, hierboven, en met betrekking tot het gebruik van geolocatiegegevens, als u ervoor kiest om locatiebepaling op uw apparaat in te schakelen, zoals beschreven in paragraaf 6, hierboven). Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming later te allen tijde intrekken op de wijze die is aangegeven op het moment dat de toestemming werd verkregen en/of via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming, voordat deze werd ingetrokken.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan KEF te verstrekken wanneer u de omgeving van KEF bezoekt of gebruikt, maar indien u dit in de hierboven beschreven omstandigheden niet doet, zullen wij niet in staat zijn om u te voorzien van bepaalde informatie waarom u verzoekt of van al onze producten en diensten, en zult u niet in staat zijn om alle functies van onze website en/of app te gebruiken.
 

16.2. GEBRUIKERS UIT KOREA

accordion open
Paragraaf 16.2 van het Beleid is alleen van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Republiek Korea en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Republiek Korea. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

GP Acoustics International Limited is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van in de omgeving van KEF verzamelde Persoonsgegevens van gebruikers.

16.2.1. BEWARING EN VERNIETIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hieronder volgt een lijst van persoonsgegevens die KEF kan bewaren ter nakoming van verplichtingen op grond van toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zullen worden bewaard en verwerkt voor de periode en het doel zoals voorgeschreven door deze wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens Bewaringstermijn  Rechtsgrondslag
Gegevens met betrekking tot beëindiging van contracten of inschrijvingen, enz. 5 jaar Wet inzake consumentenbescherming op het gebied van elektronische handel, enz.
Registratie van betalingen en levering van goederen, enz.  5 jaar Wet inzake consumentenbescherming op het gebied van elektronische handel, enz. 
Gegevens met betrekking tot het verwerken van klachten of geschillen van klanten; 3 jaar Wet inzake consumentenbescherming op het gebied van elektronische handel, enz.
Gegevens inzake het inzamelen, verwerken, gebruiken, enz. van kredietinformatie 3 jaar Wet inzake het gebruik en de bescherming van kredietinformatie 
Gegevens met betrekking tot vermeldingen/reclame 6 maanden Wet inzake consumentenbescherming op het gebied van elektronische handel, enz.
Online inloggegevens van gebruikers of locatiegegevens van gebruikers en andere gegevens om communicatiefeiten verifiëren 3 maanden of 12 maanden Wet inzake bescherming van het communicatiegeheim 
Berekening van de uitsluitingstermijn voor heffing van nationale belastingen of de berekening van de verjaringstermijn voor zaken als nationale belastingheffingsrechten 10 jaar of 5 jaar Wet inzake nationale belastingen
Tenzij anders bepaald door de bovengenoemde lokale wet- en regelgeving, zal KEF alle persoonsgegevens vernietigen als het doel van de verzameling van persoonsgegevens is bereikt, of als u om intrekking van onze diensten en verwijdering van uw persoonsgegevens hebt verzocht.  De invoer van persoonsgegevens die in digitale vorm zijn opgeslagen, zullen permanent worden verwijderd. Alle fysieke media en bestanden die de persoonsgegevens bevatten zullen worden versnipperd of verbrand.

In overeenstemming met de Personal Information Protection Act, zal KEF als u gedurende één jaar geen gebruik maakt van de diensten van KEF (inclusief maar niet beperkt tot KEF-websitebezoek, productaankoop, interactie met marketingactiviteiten, gebruik van mobiele applicaties, enz.) uw gegevens afzonderlijk opslaan en uw persoonsgegevens beheren. Kennisgeving over de details van een dergelijke afzonderlijke afhandeling wordt gegeven voordat de vereiste van één jaar verloopt.

16.2.2. UITBESTEDING EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij wijzen u erop dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van KEF die actief zijn in landen buiten Korea, waaronder, maar niet beperkt tot, de EER (waaronder een lidstaat van de EU), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore, Taiwan, Japan en Dubai. Bovendien kunnen de dienstverleners en andere derden met wie KEF informatie kan delen (zoals beschreven in paragraaf 9) buiten Korea gevestigd zijn. Wetgeving inzake gegevensbescherming kan al dan niet van toepassing zijn in rechtsgebieden buiten Korea of is mogelijk minder strikt dan die in Korea.

Wetgeving inzake gegevensbescherming kan al dan niet van toepassing zijn in rechtsgebieden buiten Korea of is mogelijk minder strikt dan die in Korea. KEF zal in elk geval de toepasselijke wet- en regelgeving naleven en alle redelijke maatregelen treffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens tijdens internationale overdrachten voldoende worden beschermd. Zo zullen we bijvoorbeeld voorafgaand aan de grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens uw toestemming vragen en bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensoverdrachtovereenkomsten ondertekenen met buitenlandse ontvangers.

U kunt uw toestemming voor internationale overdracht van persoonsgegevens intrekken in overeenkomst met de gerelateerde maatregelen en regelgeving. Dit kan echter van invloed zijn op uw toegang tot overeenkomstige diensten en producten, doordat KEF mogelijk niet langer de overdracht van dergelijke persoonsgegevens uitvoert die is vereist voor het leveren van diensten en producten. Mocht u uw toestemming voor de internationale overdracht van persoonsgegevens willen intrekken dan kunt u bij ons een verzoek daartoe indienen via de in paragraaf 15 beschreven contactgegevens.

Hier volgt een lijst van de lokale dienstverleners en aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die Persoonsgegevens van KEF ontvangen: 
Ontvangende onderneming  Persoonsgegevens Reden voor overdracht Gebruiks-/bewaringstermijn
Sorishop
https://www.sorishop.com/etc_html/company/privacy.html
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, adres, enquêteresultaten, factuurnummer, besteldatum Productaankoop-, ondersteunings- en marketingactiviteiten uitvoeren voor betrokkenen die hun verzoeken indienen via de website of app. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
KG INICIS
https://www.inicis.com/privacy
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, adres, factuurnummer, besteldatum Om tot productaankoop over te gaan. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Hier volgt een lijst van de internationale diensteverlener en aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die Persoonsgegevens van KEF ontvangen:
Ontvangend(e) onderneming en land  Persoonsgegevens Reden voor overdracht Datum en methode van overdracht Gebruiks-/bewaringstermijn
GP Acoustics International Limited

Hong Kong

https://hk.kef.com/pages/privacy-policy
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Financiële en boekhoudkundige doeleinden; behalen van het verwerkingsdoel zoals beschreven in paragraaf 3. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Airable

VS

https://www.airtable.com/privacy#9-contact-us
IP-adres, MAC-adres Bieden van toegang tot ‘lokale radiozenders’ en ‘favoriete’ functies voor app-gebruikers Doorlopend vanaf het moment dat de Airtable-dienst wordt ingeschakeld Totdat de gebruiker zich terugtrekt uit deze dienst of de KEF-app verwijdert
Firebase

VS

https://firebase.google.com/support/privacy/dpo?hl=en
Voornaam, achternaam, e-mailadres, sociale inlog-ID Onderhouden gebruikersaccount Moment van gebruikersregistratie voor KEF-ID Tot opzegging lidmaatschap
Gebruikersondersteuning bieden Op het moment dat de gebruiker een ondersteuningsverzoek indient
App-probleemdiagnose en -verbetering uitvoeren Op het moment dat de gebruiker het app-diagnoserapport indient
Salesforce

VS

https://www.salesforce.com/company/privacy/
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, aankoopgegevens, factuurnummer, besteldatum, gebruiksgegevens, enquêteresultaten, klantenfeedback, socialmedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Uitvoering van verkoopgerelateerde activiteiten en/of aanbieding van verkochte producten met het doel uw aankooporders te verwerken, te leveren, de marketingcampagnes uit te voeren, evenals alle andere doeleinden namens KEF zoals gespecificeerd in paragraaf 3 hierboven. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Shopify

Canada

https://www.shopify.com/legal/privacy
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, aankoopgegevens, factuurnummer, besteldatum, gebruiksgegevens, enquêteresultaten, klantenfeedback, socialmedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Uitvoering van verkoopgerelateerde activiteiten en/of aanbieding van verkochte producten met het doel uw aankooporders te verwerken, te leveren, de marketingcampagnes uit te voeren, evenals alle andere doeleinden namens KEF zoals gespecificeerd in paragraaf 3 hierboven. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren. Op het moment dat de gebruiker de app en/of website bezoekt en instemt met de verwerking van digitale identificatiegegevens (of op grond van rechtmatig belang voor gegevensverwerking van essentiële cookies). Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken.
Signifyd

VS

https://www.signifyd.com/privacy/
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, creditcardgegevens, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Fraude of beveiligingsproblemen opsporen, voorkomen of aanpakken; bescherming van KEF tegen inbreuken. Op het moment dat de gebruiker de app en/of website bezoekt en instemt met de verwerking van digitale identificatiegegevens (of op grond van rechtmatig belang voor gegevensverwerking van essentiële cookies); tijdens het verstrekken van persoonsgegevens voor het verwerken van inkooporders. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Google

VS

https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=en
Voornaam, achternaam, e-mailadres, sociale inlog-ID, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Aanmelding voor sociale media inschakelen Moment van gebruikersregistratie voor aanmelding bij sociale media Totdat de gebruiker zich terugtrekt voor aanmelding bij sociale media
Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren. Op het moment dat de gebruiker de app en of website bezoekt en instemt met het verwerken van digitale identificatiegegevens. Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken. Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken.
Facebook

VS

https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=19-WhyAndHowWe
Voornaam, achternaam, e-mailadres, sociale inlog-ID, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Aanmelding voor sociale media inschakelen Moment van gebruikersregistratie voor aanmelding bij sociale media Totdat de gebruiker zich terugtrekt voor aanmelding bij sociale media
Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren. Op het moment dat de gebruiker de app en of website bezoekt en instemt met het verwerken van digitale identificatiegegevens. Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken.
Linkedin

VS

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren. Op het moment dat de gebruiker de app en of website bezoekt en instemt met het verwerken van digitale identificatiegegevens. Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken.
Twitter

VS

https://twitter.com/en/privacy
Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Verkrijgen van diverse niet-persoonlijk identificeerbare demografische gegevens; de app en/of website gebruiken, onderhouden, optimaliseren en/of verbeteren. Op het moment dat de gebruiker de app en of website bezoekt en instemt met het verwerken van digitale identificatiegegevens. Totdat toestemming voor de verwerking van digitale identificatiegegevens door de gebruiker wordt ingetrokken.
Mavenoid

Zweden

https://www.mavenoid.com/en/privacy/privacy-policy
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, video, foto Bieden van klantenservicediensten om de vraag van de klant op te pakken. Op het moment dat de gebruiker de app en of website bezoekt en instemt met de cookies Totdat de toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken
*Opmerkingen: KEF zal zich ten volle inzetten om bovenstaande lijst te herzien en bij te werken volgens de nieuwste informatie over gegevensoverdrachten. Wijziging van dienstverlener/derden is mogelijk met inachtneming van informatiebeveiliging, het legitieme belang van de betrokkene en naleving van wettelijke vereisten.

16.3. GEBRUIKERS UIT CHINA

accordion open
Paragraaf 16.3 van het Beleid is alleen van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Volksrepubliek China en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Volksrepubliek China. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven. 

GP Acoustics (China) Limited is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van in de omgeving van KEF verzamelde Persoonsgegevens van gebruikers.

16.3.1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD VAN DERDEN

Naast paragraaf 3.2 worden ook de volgende persoonsgegevens verzameld bij derden:
Categorie Persoonsgegevens  Verzamelkanalen Doel Rechtvaardiging
Lidmaatschapsbeheer en online aankopen Naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, afbeelding gebruikersprofiel, UnionID, OpenID, woonadres, aankoopgegevens, gebruiksgegevens, afleveradres, factuurnummer, besteldatum WeChat

WeChat Mini Program – Youzan

JINGdigital
Registreren, verifiëren en beheren van uw account op de app. Samenstellen, onderhouden en bijwerken van onze database van gebruikers op de app en/of website. - Uitvoering van een contract

- Toestemming
WeChat Mini Program – Youzan Het verwerken van uw inkooporders en het zo nodig contact met u opnemen over uw inkooporders en de levering van de gekochte goederen. - Uitvoering van een contract

16.3.2. LIJST VAN DERDEN

Zoals in paragraaf 9 is beschreven, mag KEF uw Persoonsgegevens overdragen van/naar onderstaande lijst met derden:
Categorie  Derden Persoonsgegevens Doel
Aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen GP Acoustics International Limited
https://hk.kef.com/pages/privacy-policy
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Financiële en boekhoudkundige doeleinden; behalen van het verwerkingsdoel zoals beschreven in paragraaf 3.
E-Commerce-platform en technologieleverancier WeChat Mini Program – Youzan
https://www.youzan.com/intro/rule/detail?alias=132atyi19&pageType=rules

Shopify
https://zh.shopify.com/legal/privacy

Salesforce
https://www.salesforce.com/company/privacy/

JINGdigital
https://www.jingdigital.com/%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96/
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialemedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Uitvoering van verkoopgerelateerde activiteiten en/of aanbieding van verkochte producten met het doel uw aankooporders te verwerken, te leveren, de marketingcampagnes uit te voeren, evenals alle andere doeleinden namens KEF zoals gespecificeerd in paragraaf 3 hierboven.
Voorschot en betaling Jingdong
https://in.m.jd.com/help/app/private_policy.html

TMall
https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_tmall/suit_bu1_tmall201801031144_60809.html?spm=875.7931836.0.0.7a7242651z2g4z

WeChat Mini Program – Youzan
https://www.youzan.com/intro/rule/detail?alias=132atyi19&pageType=rules
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, creditcardgegevens, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Zorgdragen voor een betalingsregeling met afbetalingsopties via diensten voor de afwikkeling van inkooporders.
Opslag en logistiek bij derden Huilong International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
https://www.5684.com/homepage/about/4824

Guangzhou Blackfish Software Tech. Co., Ltd.
http://www.e-blackfish.com/#page6
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. De levering regelen van de goederen die in de KEF-omgeving zijn gekocht.
Socialemediaplatform WeChat
https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy

Weibo
https://weibo.com/signup/v5/privacy

Xiaohongshu
https://www.xiaohongshu.com/privacy
ID voor een socialemedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. KEF-lidmaatschapsaccount of -app met dergelijke diensten van derden verbinden om in te loggen.
Uitbestede klantenservice Touch Point Information Technology Co, Ltd
http://www.touch-tech.com.cn/about/
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum Bieden van klantenservicediensten om de vraag van de klant op te pakken.
Erkende dealer aadpleeg ‘Vind een winkel’ voor meer informatie.
https://www.kef.cn/pages/store-locator
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum Verkoop- en aftersalesdiensten voor KEF-producten.
Distributeurs aadpleeg ‘Vind een winkel’ voor meer informatie.
https://www.kef.cn/pages/store-locator
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum Beheer van de bevoorrading en distributie van KEF-producten, en verlening van klantenservicediensten.
Marketingbureaus en consultants Hill & Knowlton (China) Public Relations Co., Ltd.
https://www.hkstrategies.com/en/privacy-policy/

Precision Digital Marketing Ltd.
https://www.precision-site.com/

Shanghai Jiuhe Media Co., Ltd.
http://www.yinlimedia.com/

INLY Communication Co., Ltd
http://www.yinlimedia.com/

EternityX Marketing Technology Limited
https://www.eternityx.com/privacy/
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens voor sociale media, geboortedatum, geslacht, leeftijd, adres, enquêteresultaten Het voeren van de marketingcampagnes van KEF; onze marketingstrategieën, reclames, promotiemateriaal en inhoud van de KEF-omgeving herzien, verbeteren en versterken.
*Opmerkingen: KEF zal zich maximaal inspannen om bovenstaande lijst te herzien en bij te werken volgens de nieuwste informatie over gegevensoverdrachten. Wijziging van dienstverlener/derden is mogelijk met inachtneming van informatiebeveiliging, het legitieme belang van de betrokkene en naleving van wettelijke vereisten.

16.3.3. INTERNATIONALE OVERDRACHT EN LOCATIE VAN GEGEVENSVERWERKING 

Persoonsgegevens die tijdens de activiteiten van KEF in China worden verzameld en gegenereerd worden in de meeste gevallen opgeslagen en verwerkt in de regio China. KEF is echter een internationaal bedrijf met wereldwijd andere aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, dienstverleners en andere derden (zoals beschreven in paragraaf 13). De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen derhalve worden overgedragen naar en opgeslagen in landen of regio’s buiten China. Internationale overdracht van persoonsgegevens heeft betrekking op de landen waarin de aan KEF gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, dienstverleners en andere derden zijn gevestigd.

We zullen de toepasselijke wet- en regelgeving naleven en alle redelijke maatregelen treffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens tijdens internationale overdrachten voldoende worden beschermd. Zo zullen we bijvoorbeeld voorafgaand aan de grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens uw toestemming vragen en bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensoverdrachtovereenkomsten ondertekenen met buitenlandse ontvangers. Als u uw rechten wilt uitoefenen bij een buitenlandse ontvanger (zoals beschreven in paragraaf 1), dient u in ieder geval het privacybeleid van de betreffende buitenlandse ontvanger te raadplegen om uw verzoek in te dienen.

Bij ondertekening van een standaardcontract als rechtmatig middel voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht wordt u, in overeenstemming met de gerelateerde maatregelen en voorschriften, als betrokkene de derde begunstigde van het standaardcontract, behoudens eventuele bezwaren die wij van u ontvangen.

Dit is de lijst met buitenlandse ontvangers:
Ontvangend(e) onderneming en land  Persoonsgegevens Reden voor overdracht Datum en methode van overdracht Gebruiks-/bewaringstermijn
GP Acoustics International Limited

Hong Kong

https://hk.kef.com/pages/privacy-policy
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, factuurnummer, besteldatum, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID. Financiële en boekhoudkundige doeleinden; behalen van het verwerkingsdoel zoals beschreven in paragraaf 3. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Shopify

Canada

https://www.shopify.com/legal/privacy
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, product-ID, retailer, aankoopprijs, apparaatgegevens, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Klantenservice en relatiebeheer uitvoeren, de website-ervaring verbeteren, productondersteuning en -verbetering bieden, marketingcampagnes van KEF uitvoeren; en eventuele andere doeleinden namens KEF zoals hierboven gespecificeerd in paragraaf 3. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt of toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
Salesforce

USA

https://www.salesforce.com/company/privacy/
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, aankoopgegevens, factuurnummer, besteldatum, gebruiksgegevens, enquêteresultaten, klantenfeedback, socialemedia-account, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID Klantenservice en relatiebeheer uitvoeren, de website-ervaring verbeteren, productondersteuning en -verbetering bieden, marketingcampagnes van KEF uitvoeren; en eventuele andere doeleinden namens KEF zoals hierboven gespecificeerd in paragraaf 3. Op het moment dat de gebruiker toestemming verleent voor de inzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 3. Totdat het doel van de dienstverlening is bereikt, het lidmaatschap wordt beëindigd of de toestemming door de gebruiker wordt ingetrokken.
*Opmerkingen: KEF zal zich maximaal inspannen om bovenstaande lijst te herzien en bij te werken volgens de nieuwste informatie over gegevensoverdrachten. Wijziging van dienstverlener/derden is mogelijk met inachtneming van informatiebeveiliging, het legitieme belang van de betrokkene en naleving van wettelijke vereisten.

16.4. GEBRUIKERS UIT DE VERENIGDE STATEN, CALIFORNIË

accordion open
Paragraaf 16.4 van het Beleid is alleen van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit de Verenigde Staten, Californië en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in de Verenigde Staten, Californië. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

GP Acoustics (US) Inc. is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van in de omgeving van KEF verzamelde persoonsgegevens van gebruikers.

16.4.1. UW RECHT ALS BETROKKENE

Naast het recht als betrokkene zoals vermeld in paragraaf 1, hebben inwoners van Californië ook de volgende rechten in overeenstemming met de privacyregelgeving in Californië, bijvoorbeeld de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) en de California Privacy Rights Act (“CPRA”):
 • Het recht om af te zien van de verkoop of het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden niet door ons verkocht. De wettelijke definitie van "verkopen of delen van persoonsgegevens" onder CCPA of CPRA is weliswaar breed, maar kan betrekking hebben op het gebruik van op interesses gebaseerde advertenties via cookies en vergelijkbare technologieën over uw online activiteiten. We delen identificatoren zoals cookies en advertentie-ID’s wel met derden om advertenties te tonen die op uw interesses zijn afgestemd, en u kunt op elk moment uw voorkeur voor websitecookies uitschakelen of beheren door op de knop "Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen” in de voettekst van onze website te klikken. Raadpleeg paragraaf 7 en ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Recht om informatie op te vragen over openbaarmaking van gegevens voor direct-marketingdoeleinden van derden: U kunt informatie opvragen over de openbaarmaking van persoonsgegevens bij derden voor de direct-marketingdoeleinden van derden.
We zullen u niet benadelen als u ervoor kiest om uw recht als betrokkene uit te oefenen onder de toepasselijke privacyregelgeving. U mag dergelijke verzoeken indienen of contact met ons opnemen via de in paragraaf 15 vermelde contactgegevens.

16.4.2. KENNISGEVING VAN FINANCIËLE STIMULANS

Het is KEF onder de CCPA of CPRA toegestaan om u voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens financiële stimulansen aan te bieden als dergelijke financiële stimulansen redelijkerwijs verband houden met de waarde van de persoonsgegevens. Onze schatting van de waarde van uw persoonsgegevens is de waarde van het voordeel dat we u bieden. We hebben die waarde berekend op basis van de aan het voordeel gerelateerde kosten.

Zo bieden we leden van ons KEF-lidmaatschapsprogramma en abonnees van onze nieuwsbrieven (zoals KEF Updates) bijvoorbeeld kortingen of voordelen. We bieden soms ook kortingen of voordelen tijdens onze marketingcampagnes, zoals tijdelijke winacties en wedstrijden. Bij deelname aan ons lidmaatschapsprogramma of andere financiële stimulansen die wij aanbieden, verzamelen we persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 13, zoals uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Uw deelname aan ons financiële stimuleringsprogramma is onderhevig aan bepaalde voorwaarden die bij aanmelding voor het programma aan u bekend worden gemaakt. Deelname aan ons financiële stimuleringsprogramma is altijd optioneel en deelname aan het programma kan op elk moment worden beëindigd zoals toegelicht in de toepasselijke programmavoorwaarden. Om u uit te schrijven voor een programma of uw deelname te annuleren, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf 15.
 

16.5. GEBRUIKERS UIT JAPAN

accordion open
Paragraaf 16.5 van het Beleid is alleen van toepassing indien u onze website en/of app opent en gebruikt vanuit Japan en/of de fysieke locaties van KEF bezoekt in Japan. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

KEF Japan Inc. is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van in de omgeving van KEF verzamelde persoonsgegevens van gebruikers.

16.5.1. UW RECHT ALS BETROKKENE

Naast het recht als betrokkene zoals vermeld in paragraaf 1, hebben inwoners van Japan ook de volgende rechten in overeenstemming met de privacyregelgeving in Japan, bijvoorbeeld de Act on the Protection of Personal Information (“APPI”):
 • Openbaarmaking van gegevens voor levering door derden: U hebt te allen tijde het recht op inzage in de verstrekking van persoonsgegevens aan derden (indien van toepassing).
U mag dergelijke verzoeken indienen of contact met ons opnemen via de in paragraaf 15 vermelde contactgegevens.

16.5.2. INTERNATIONALE OVERDRACHT

KEF mag uw persoonsgegevens internationaal verwerken en internationaal overdragen zoals beschreven in paragraaf 13. Raadpleeg https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku voor een overzicht van het rechtssysteem ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens in een dergelijk relevant land. 

Welkom bij myKEF
Aanmelden

Haal het meeste uit uw KEF-ervaring.

Hoogwaardige KEF-ervaringen. Extra voordelen.

Account aanmaken
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Alle kortingen worden weergegeven op de winkelwagenpagina
U bent nog niet aangemeld. Log in of maak een account aan om optimaal te genieten van uw KEF-ervaring.
Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL
Winkelwagen (0 item)
Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL