GARANTIE

30 DAGEN GRATIS OP PROEF

Alle KEF-producten besteld op kef.com hebben een 30-dagen-geld-terug-garantie. Gedurende deze tijd kunt u uw aankoop gratis retourneren of omruilen, en zullen wij ervoor zorgen dat u uw geld terugkrijgt. Alle retouren (inclusief uitwisselingen) kunnen binnen 30 dagen na ontvangst worden gemaakt. Als voorwaarde voor in aanmerking komende retourzendingen moeten alle geretourneerde producten ongebruikt zijn en moet u ervoor zorgen dat de originele verpakking, garantiekaart, geschenken en alle andere accessoires zijn meegeleverd en onbeschadigd zijn. Als u een probleem hebt met uw product of als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, neem dan contact met ons op. We zijn hier om te helpen.


GARANTIEPERIODE VAN 2 TOT 5 JAAR

Alle KEF-producten zijn met precisie vervaardigd en de erkende distributeurs bieden garantie tegen materiaal en / of fabricagefouten voor de volgende producten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum:

 • Passieve luidsprekers: 5 jaar
 • Actieve luidsprekers, Actieve subwoofers en Gemotoriseerde luidsprekers: 2 jaar
 • Draadloze luidsprekers, accessoires en hoofdtelefoon: 2 jaar
 • Kube8b / Kube10b / Kube12b: 2 jaar (stuurprogramma: 5 jaar)GARANTIEDEKKING EN BEPERKINGEN

Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop en geldt alleen voor de eerste koper van het KEF-product of de KEF-producten van een geautoriseerde dealer. Deze garantie geldt niet voor een andere persoon of overnemer en eindigt als u het KEF-product of de KEF-producten aan een andere partij / entiteit verkoopt of anderszins overdraagt.

Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:

 1. normale of gebruikelijke slijtage en / of enige slijtage door aantasting van het milieu van het KEF-product en / of de componenten ervan
 2. mechanische schade of ontregeling van het KEF-product in transit die niet te wijten is aan de fout van de KEF en zijn erkende distributeur
 3. verslechtering van alle verbruikbare componenten van het KEF-product die door gebruik zouden slijten of uitgeput zouden raken (bijvoorbeeld batterijen)
 4. elk KEF-product waarvan het (de) serienummerlabel (s) ontbreken / is, onleesbaar gemaakt, onleesbaar gemaakt, gewijzigd, verwijderd of beschadigd
 5. elk KEF-product en / of onderdelen ervan die niet is gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur, inclusief eventuele parallelimporten of producten op de grijze markt
 6. onjuiste of niet-geautoriseerde componenten die zijn vervangen en / of gebruikt voor het KEF-product;
 7. KEF-producten en / of onderdelen daarvan die op enigerlei wijze zijn geïnstalleerd, gedemonteerd, gerepareerd, geconverteerd, gewijzigd, gemanipuleerd of anderszins zijn bemoeilijkt door een andere persoon / entiteit dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 8. gebreken, storingen, verlies en / of schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit: -
 • een van de omstandigheden zoals uiteengezet in (1) - (7) hierboven
 • een ongeval of nalatigheid die niet is veroorzaakt door de fout van KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • elke onjuiste installatie of aansluiting van het KEF-product (inclusief maar niet beperkt tot onjuiste aansluiting van het KEF-product op een onjuist voltage of voedingsbron) die niet is veroorzaakt door de fout van een van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • ongepaste verzorging, vallen, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, misbruik of onredelijk of oneigenlijk gebruik, bediening of onderhoud van het KEF-product
 • elke werking van het KEF-product met een defect, ongeschikt of ongeschikt apparaat en / of hulp uitrusting
 • elk gebruik van het KEF-product onder abnormale of ongeschikte spanningspieken of stroompieken;
 • het niet gebruiken, bedienen of onderhouden van het KEF-product in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding
 • blootstelling van het KEF-product aan extreme temperaturen, hitte, water of andere vloeistoffen, insecten, overmatig vocht, zand, chemicaliën, batterijlekkage of andere verontreinigende stoffen
 • overmachtsituaties, inclusief maar niet beperkt tot enige daden van God, vuur, bliksem, tyfoon, storm, aardbeving, orkaan, natuurramp, tsunami, overstroming, oorlog, oproer, openbare overlast
 • andere oorzaken buiten de redelijke controle van KEF en zijn erkende distributeur

 

BELANGRIJK

Garantie kan variëren afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten van het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke geautoriseerde KEF-distributeur ("Erkende distributeur / s") voor meer informatie over specifieke garantievoorwaarden en relevante service procedures. Ga naar KEF.COM voor de lijst met geautoriseerde KEF-distributeurs wereldwijd.

Deze garantie is een aanvulling op, en doet op geen enkele manier afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument onder alle toepasselijke wetten die deze garantie regelen.

Als enige bepaling van deze garantie onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetten die deze garantie regelen, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid van een van de overige bepalingen.

VOORWAARDEN

Koop KEF-producten (inclusief passieve luidsprekers, actieve luidsprekers, actieve subwoofers, gemotoriseerde luidsprekers, elektronica en hoofdtelefoons ["KEF-producten"]) uitsluitend bij dealers ("erkende dealers”) en distributeurs die door KEF zijn geautoriseerd in hun respectieve jurisdictie om echt te verkopen KEF-producten. Vertrouw geen reparatiewerkzaamheden toe aan onbevoegde personen. De componenten die nodig zijn om de originele uitvoering van de KEF-producten is alleen beschikbaar via geautoriseerde distributeurs. Garantie wordt alleen verleend aan KEF-producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer en vergezeld zijn van een aankoopbewijs. Er wordt geen garantie gegeven op producten en / of componenten die niet zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur. Bewaar en ontvang een aankoopbewijs of aankoopbewijs in het geval dat de service van uw product vereist is. Informatie zoals de datum van de oorspronkelijke aankoop, de naam en het modelnummer van het product en de details van de erkende dealer moeten duidelijk op het betreffende aankoopbewijs of aankoopbewijs worden vermeld.

De bepalingen en voorwaarden van deze garantie kunnen van tijd tot tijd worden herzien door KEF en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de laatste voorwaarden. Alle updates van deze garantie worden op de officiële website van KEF-producten geplaatst, www.kef.com.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de garantie en services die in deze garantie worden uiteengezet, zijn KEF en zijn geautoriseerde distributeurs, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, niet aansprakelijk jegens u en / of enige derde partij of entiteit voor:
 
 • enig verlies, schade en / of storing veroorzaakt aan een product (en) die verbonden is / zijn met een van de KEF-producten
 • alle schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden), hetzij direct, indirect, incidenteel, gevolgschade speciaal, bestraffend of anderszins, op welke wijze dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of anderszins met betrekking tot de installatie, levering, gebruik, service, reparatie, vervanging en / of onderhoud van het KEF-product; of
 • enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden) onder deze garantie met betrekking tot enige handeling, nalatigheid of nalatigheid van een van hun technici, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onafhankelijke contractanten met betrekking tot de daadwerkelijke of vermeende uitvoering van een van de verplichtingen onder deze garantie.

Zonder het bovenstaande te beperken, zal de maximale aansprakelijkheid van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs onder deze garantie in geen geval of onder geen enkele omstandigheid de werkelijke aankoopprijs overschrijden die is betaald voor het KEF-product of de KEF-producten.

KEF's garantiebeleid

1. Garantieperiode

Alle KEF-producten zijn nauwkeurig vervaardigd en de geautoriseerde distributeurs bieden garantie tegen materiaalfouten en/of gebrekkig vakmanschap voor de volgende producten van de oorspronkelijke aankoopdatum staat hieronder beschreven. KEF kan u om een aankoopbewijs vragen of verwijzen naar productregistratieverslag in kef.com.
Garantieperiode voor reparaties Drivers Elektronica Accessoire

HiFi-luidsprekers

Draadloze HiFi-luidsprekers

Subwoofer

Architecturale luidsprekers

5 jaar

2 jaar

2 jaar

Hoofdtelefoons

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Accessoires

2 jaar

2 Hassle free returns

Alle KEF-producten die op kef.com worden besteld, hebben een 30-dagen geld-terug-garantie. Gedurende deze periode kunt u uw aankoop gratis retourneren of omruilen en wij zorgen ervoor dat u uw geld terugkrijgt. Alle retouren (inclusief omruilen) kunnen binnen 30 dagen na ontvangst worden gedaan.
 
Voorwaarde voor retournering is dat alle geretourneerde producten in dezelfde staat zijn als waarin ze zijn ontvangen in en de originele verpakking, garantiekaart, geschenken en alle andere accessoires moeten schadevrij worden toegevoegd.
 
Heeft u een probleem met uw product of bent u niet geheel tevreden met uw aankoop, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij zijn er om u te helpen.
3. KEF's beperkte garantie

Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop en geldt enkel voor de eerste koper van het (de) KEF-product(en) via een geautoriseerde dealer. Deze garantie geldt niet voor een andere persoon of cessionaris en eindigt als u het KEF-product of de KEF-producten verkoopt of op andere wijze overdraagt aan een andere partij/entiteit.

 
Deze garantie dekt géén van de volgende zaken:
  1. Normale of gebruikelijke slijtage en/of slijtage door aantasting van het milieu van het KEF-product en/of de onderdelen daarvan
  2. Mechanische schade of verstoring van het KEF-product tijdens het transport die niet is toe te schrijven aan de fout van KEF en zijn geautoriseerde distributeur.
  3. Slijtage van verbruiksartikelen van het KEF-product die door gebruik versleten zouden raken.
  4. Elk KEF-product waarvan het (de) serienummeretiket(ten) ontbreekt/ontbreken, onleesbaar is/zijn gemaakt, is/zijn beschadigd, veranderd, verwijderd of beschadigd.
  5. Alle KEF-producten en/of onderdelen daarvan die niet bij een geautoriseerde dealer/distributeur zijn gekocht, met inbegrip van parallelinvoer of producten voor de grijze markt.
  6. Verkeerde of ongeoorloofde onderdelen die voor het KEF-product zijn vervangen en/of gebruikt;
  7. alle KEF-producten en/of onderdelen daarvan die zijn geïnstalleerd, gedemonteerd, gerepareerd, omgebouwd, gewijzigd, gemanipuleerd of op enige andere wijze gehinderd door een andere persoon/entiteit dan een geautoriseerde KEF-vertegenwoordiger en geautoriseerde KEF-distributeurs.
 1. defecten, storingen, verlies en/of schade die veroorzaakt worden door, of het gevolg zijn van, één van de volgende zaken:
 2. één van de in (1) - (7) genoemde omstandigheden
 3. elk ongeval of elke nalatigheid die niet is veroorzaakt door de schuld van KEF en geautoriseerde KEF-dealers
 4. elke onjuiste installatie of aansluiting van het KEF-product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke onjuiste aansluiting van het KEF-product op een verkeerde spanning of voedingsbron) die niet is veroorzaakt door de fout van KEF en geautoriseerde KEF-dealers
 5. elk ongepast onderhoud, laten vallen, foutief gebruik, misbruik of onredelijk of oneigenlijk gebruik, bediening of onderhoud van het KEF-product
 6. elke werking van het KEF-product met defecte, ongeschikte of ongepaste apparatuur en/of bijbehorende apparatuur
 7. elk gebruik van het KEF-product onder afwijkende of verkeerde spanning of stroompieken
 8. het niet gebruiken, bedienen of onderhouden van het KEF-product volgens de instructies in de gebruikershandleiding
 9. blootstelling van het KEF-product aan extreme temperaturen, hitte, water of andere vloeistoffen, insecten, overmatig vocht, zand, chemicaliën, batterijlekkage of andere verontreinigingen
 10. alle gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot daden van God, brand, bliksem, tyfoon, storm, aardbeving, orkaan, natuurramp, tsunami, overstroming, oorlog, oproer, openbare ordeverstoring
 11. alle andere oorzaken die buiten de redelijke invloed van KEF en geautoriseerde KEF-dealers vallen
4. Reparatie

1. Productreparaties moeten worden uitgevoerd door een KEF of een KEF geautoriseerd servicecentrum.
2. KEF behoudt zich het recht voor om voor het uitvoeren van garantiereparaties nieuwe of gerepareerde onderdelen te gebruiken.
3. De onderdelen die worden gebruikt bij een eventuele garantiereparatie worden gedekt door een extra garantieperiode van 3 maanden.
5. Voorwaarden

Koop KEF-producten (inclusief passieve luidsprekers, actieve luidsprekers, powered subwoofers, gemotoriseerde luidsprekers, elektronica en hoofdtelefoons ["KEF-producten"]) uitsluitend bij dealers ("Geautoriseerde dealer(s)") en distributeurs die door KEF in hun respectieve rechtsgebied gemachtigd zijn om authentieke KEF-producten te verkopen. Vertrouw reparatiewerkzaamheden niet toe aan onbevoegden. De onderdelen noodzakelijk voor het behouden van de oorspronkelijke prestaties van KEF-producten zijn enkel verkrijgbaar via geautoriseerde distributeurs.

Garantie wordt enkel verleend aan KEF-producten die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde dealer en die vergezeld gaan van een aankoopbewijs. Er wordt geen garantie gegeven op producten en/of onderdelen die niet bij een geautoriseerde dealer/distributeur zijn gekocht. Bewaar en overleg een ontvangst- of aankoopbewijs voor het geval dat uw product service vereist.

Informatie zoals de datum van de oorspronkelijke aankoop, de naam en het modelnummer van het product en de gegevens van de geautoriseerde dealer moeten duidelijk worden vermeld op de betreffende kassabon of het aankoopbewijs.

De voorwaarden en bepalingen van deze garantie kunnen van tijd tot tijd door KEF worden herzien, en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de meest recente voorwaarden. Eventuele wijzigingen van deze garantie zullen worden geplaatst op de officiële website voor KEF-producten: www.kef.com.
6.   Aansprakelijkheid

Afgezien van de garantie en de diensten die in deze garantie worden beschreven, zullen KEF en zijn geautoriseerde distributeurs, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk zijn tegenover u en/of enige derde partij of entiteit voor:
  1. elk verlies, elke schade en/of elk defect dat wordt veroorzaakt aan één of meerdere producten gerelateerd aan een KEF-product

  2. enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden), hetzij direct, indirect, incidenteel, als gevolg van bijzondere omstandigheden, als straf of anderszins, hoe dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of anderszins in verband met de installatie, de levering, het gebruik, de service, de reparatie, de vervanging en/of het onderhoud van het KEF-product; of

  3. enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden) onder deze garantie met betrekking tot een handeling, verzuim of nalatigheid van één van hun technici, werknemers, dealers, vertegenwoordigers of onafhankelijke aannemers met betrekking tot de feitelijke of vermeende uitvoering van één van de verplichtingen onder deze garantie.

Zonder het bovenstaande te beperken, zal de maximale aansprakelijkheid van KEF en zijn geautoriseerde distributeurs onder deze garantie in géén geval of onder géén enkele omstandigheid méér bedragen dan de werkelijk betaalde aankoopprijs van het KEF-product of de KEF-producten.
Winkelmand (0 Producten)
Bancontact iDEAL American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa